ಯಾವ್ಯಾವ ದೋ’ಷಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಗೊತ್ತಾ.

0
3445

1. ಗಣಪತಿ ಹೋಮ: ಈ ಹೋಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಠ, ನ’ಷ್ಠ, ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹೋಮ. 2. ನವಗ್ರಹ ಹೋಮ : ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ, ಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ದೋ’ಷಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ತಾ’ಪತ್ರ’ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಕಲ ಕ’ಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಹೋಮ. 3. ಪು’ರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಎಲ್ಲ ಆ’ಸೆ ಈಡೇರುವುದಕ್ಕೆ, ಮನೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಬುಧಗ್ರಹ ದೋ’ಷವಿದ್ದು ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಏಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

4. ಅರುಣ ಹೋಮ : ಸದಾ ಕಾ’ಯಿಲೆಯಿಂದ ನ’ರಳುವಿಕೆ, ಸಂ’ತಾನಭಾ’ಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಏಳಿಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 5. ತಿಲ ಹೋಮ : ಪಿತೃ ಶಾ’ಪ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪಿತೃ ಶಾ’ಪದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಫಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 6. ಚಮಕ ಹೋಮ : ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋದರು ಈಡೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೇ’ಡಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತದೆ.

7. ಭೂ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಎಷ್ಟೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರು ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನ’ಷ್ಠ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆ’ಮ್ಮದಿ, ಶಾಂ’ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತು ದೋ’ಷದಿಂದ ತೊಂ’ದರೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. 8. ಆಯಸ್ಸು ಹೋಮ : ಸದಾ ಭ’ಯ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು, ದಶಾಬುಕ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತೊಂ’ದರೆ, ಗಂ’ಡಾಂತರಗಳು, ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆ’ಮ್ಮದಿ ದೊರಕಲು ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ.

9. ಮಹಾ ರ’ಕ್ಷೋಘ್ನ ಹೋಮ : ಮಾ’ಟ, ಮಂ’ತ್ರ, ಅಭಿಜಾರ, ಸದಾ ಕಾ’ಯಿಲೆ, ಕೆ’ಟ್ಟಕನಸ್ಸು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜ’ಗಳ, ಕ’ದನ, ಕ’ಲಹ, ಗಂ’ಡ ಹೆಂ’ಡತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ’ರಸ, ಆ’ತ್ಮಹ’ತ್ಯೆಯಾದ ಮನೆ, ಶ’ತೃಭ’ಯ, ಅಕಾಲ ಮ’ರಣ, ಚೋರಭ’ಯ ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. 10. ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೋಮ: ಬ್ರಹ್ಮಹ’ತ್ಯೆ, ಭ್ರೂಣಹ’ತ್ಯೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆ’ತ್ಮ ಸೇರುವುಕೆ, ಮಾ’ಟ, ಮಂ’ತ್ರ, ಅ’ಭಿಚಾರ ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ-ಲಾಭ.

11. ಸ’ರ್ಪಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಮಕ್ಕಳ ಫಲ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಚರ್ಮದ ಕಾ’ಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. 12. ಧನ್ವಂತ್ರಿ ಹೋಮ : ಯಾವಾಗಲು ಕಾ’ಯಿಲೆಯಿಂದ ನ’ರಳುವಿಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಕಾಯಿಲೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ. ಆರೋಗ್ಯಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ. 13. ಭಾಗ್ಯ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಕ’ಷ್ಠ, ನ’ಷ್ಠ, ದಾ’ರಿದ್ರ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸು’ಖ, ಸಂತೋಷ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಲು ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ.

14. ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ : ಗ’ರ್ಭನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಯಾವಾಗಲು ಗ’ರ್ಭಪಾ’ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ’ರ್ಭರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. 15. ಮ’ರಣ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಮೂ’ತ್ರ ಪಿಂ’ಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಮೂ’ತ್ರ ಪಿಂ’ಡ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. 16. ಅನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಾಗ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿದರೂ ಅನ್ನ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು.

17. ರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಕ’ಷ್ಠ, ನ’ಷ್ಠ, ವಿಪರೀತ ಕೋ’ಪ, ಉನ್ನತ ಪದವಿ ದೊರಕದಿದ್ದಾಗ, ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. 18.ಅಗ್ನಿ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಎದೆಉ’ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆಉ’ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬ’ರ, ಅಜೀರ್ಣದ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. 19. ಮನ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಭ’ಯದ ವಾತಾವರಣ, ಗಾ’ಬರಿ, ಭ’ಯ, ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿ’ರುಕುಳ, ಆ’ಪಾದನೆ, ಶ’ತೃಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ಧಾಗ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ.

20. ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಆ’ತ್ಮಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ, ತಿಳಿದೂ ತಿಳಿಯದೂ ಮಾಡಿದ ಪಾ’ಪ ಕರ್ಮಗಳು, ಸದ್ಗ’ತಿ ಮೋ’ಕ್ಷ ಪಡೆಯಲ್ಲು ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ. 21. ಕುಬೇರ ಹೋಮ : ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನ’ಷ್ಠ, ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸು ಬರದೇ ಇರುವುಕೆ, ಹಣ ವಸೂತಿಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರಕುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿದರೆ ಶುಭ.

22. ಸ್ವಯಂವರ ಕಾಳ ಹೋಮ : ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿ’ಳಂಬ, ಹಾಗೂ ದಾಂ’ಪತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜ’ಗಳ, ಕ’ಲಹ, ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಶುಭ. 23. ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತ ಹೋಮ : ಭಾನಾಮತಿ ಮಾ’ಟಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬ’ಲವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಆ’ತ್ಮಗಳಿಂದ ಆಗುವ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಶುಭ.

24. ಬಾಲಗ್ರಹ ಹೋಮ : ಮಕ್ಕಳು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವುದು, ಸದಾ ಹ’ಟ, ಅಳು, ಚಂ’ಡಿ ಹಿಡಿಯುವುದು, ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ವಾಂ’ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಜ್ವರದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಶುಭ. 25. ಸು’ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೋಮ : ಅಪರೇ’ಷನ್‌ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ, ಅಪಘಾ’ತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಗ ವಸಿಯಾಗಲು, ಬೆಂ’ಕಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here